اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن

به گزارش وبلاگ کیش نت، اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن اعلام شد.

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن

به گزارش خبرنگار از ، اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن به توضیح زیر است:

1- رﻣﻀﺎﻧﻌﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮاﺗﻌﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﯾﺰدی

2- ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ

3- ﻣﺠﯿﺪ اﮐﺒﺮﻧﯿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ

4- رﺿﺎ ﺑﺎ ﻧﮋاد ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ

5- ﺳﻤﯿﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﻓﺮزﻧﺪ رﺿﺎ

6- ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮزوﺋﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪ

7- ﻋﻠﯽ ﺑﺮوﻏﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ

8- ﻣﺮﯾﻢ ﺑﯿﺪی ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ

9- ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﯾﻤﺮد ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻣﯿﺪوار

10- ﺣﺴﻦ ﭘﻮر آذﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق

11- ﯾﻮﺳﻒ ﺗﺪﯾﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﺪﯾﻦ

12- ﻓﺮﻫﺎد ﺗﺮاﺑﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ

13- اﺑﻮذر ﺗﺸﮑﺮی ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﺸﮑﺮی

14- ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﻧﯿﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪالله

15- ﻣﻬﺪی ﺟﻌﻔﺮی ﺧﻮاه ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪالله

16- ﻫﺎدی ﺧﻠﯿﻠﯽ دارﯾﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ

17- رﺟﺒﻌﻠﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻬﺮاب

18- ﻗﺎﺳﻢ رﯾﻮﻧﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

19- ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی زارع ﻣﻮﺳﻮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ

20- ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮدارآﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ

21- ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺷﺎﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ

22- رﺿﺎ ﺷﯿﺦ ﺷﻌﺮﺑﺎﻓﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ

23-ﺣﻤﯿﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ

24- اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺻﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﯽ

25- اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ

26- ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀﺎن ﻋﻠﯽ

27- ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻋﻨﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ

28- ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻧﮋاد ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺸﻬﻮر به ﻓﺎﻃﻤﯽ

29- ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻓﺮاﺷﯿﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ

30- ﻓﺎﺋﺰه ﻓﺮاﻣﺮزی ﻧﯿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻮاد

31- ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ

32- ﻧﺎﺻﺮ ﻓﯿﺾ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ رﺟﺒﻌﻠﯽ

33- ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻼت ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ

34- وﺣﯿﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪی ﻓﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ

35- ﺑﻬﺮوز ﻣﺤﺒﯽ ﻧﺠﻢ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ

36- ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺤﻤﺪی رﺋﻮف ﻓﺮزﻧﺪ رﺣمت الله

37- ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻈﻔﺮآﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ

38- ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻘﯿﺴﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺤﯿﯽ

39- ﺣﺴﻦ ﻣﻮﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ

40- رﺿﺎ ﻧﺎﻣﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ

گفتنی است ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی از روز ﭘﻨﺞ شنبه مورخ 1398/11/24 آﻏﺎز می ﺷﻮد و تا 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﺧﺬ رأی یعنی 8 صبح مورخ اول اسفند 98 اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داشت.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم//ع.ظ

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به "اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید